China: 7M

China: 7M

India: 5.8M

India: 5.8M

USA: 4.4M

USA: 4.4M

Russia: 3.2M 

Russia: 3.2M 

Brazil: 2.8M

Brazil: 2.8M

Japan: 2.4M

Japan: 2.4M

Germany: 2.2M 

Germany: 2.2M 

Canada: 2M

Canada: 2M

UK: 1.8M

UK: 1.8M

Poland: 1.6M

Poland: 1.6M